Địa phương có tiềm năng phát triển điện mặt trời nhất Việt Nam

Địa phương có tiềm năng phát triển điện mặt trời nhất Việt Nam nằm tại khu vực miền Trung.