Sẽ gia hạn hơn 10.200 loại thuốc, vắc-xin, sinh phẩm

Trong số 46 thuốc, nguyên liệu làm thuốc vừa được gia hạn giấy đăng ký lưu hành, có 10 thuốc được sản xuất trong nước và 36 thuốc nước ngoài.